Allmänna villkor för Tallkrogens Yoga medlemskap

1. Allmänt

Dessa allmänna villkor gäller för avtal av medlemskap på Tallkrogens Yoga (Yogavillan AB) och mellan den person (”Kunden”) som är namngiven i köpeavtalet, till vilket villkoren utgör en integrerad del. Avtalet är personligt och kan inte överlåtas på annan person. Medlemskapet inkluderar deltagande i anläggningens utbud under schema/öppettider.

Minimiålder för tecknande av avtal/medlemskap är 18 år. För tränande som ej fyllt 18 år krävs att målsman tecknar medlems-avtal samt har betalningsansvar för dennes räkning. Lägsta ålder för att träna hos oss utan målsman är 15år. Barn med målsman har tillgång vid specifika träningstillfällen.

Distansavtalslagen
Tallkrogens Yoga (Yogavillan AB) följer distansavtalslagen vid köp via vår hemsida. Under förutsättning av att tjänsten/träningen inte påbörjats/aktiveras har kund rätt att under ångerfristen få tillbaka erlagt belopp för varor och tjänster. Inom 14 dagar från köptillfället (”ångerfristen”) har kund som är privatperson rätt att skriftligen meddela Tallkrogens Yoga (Yogavillan AB) om han/hon ångrat sitt köp.

2. Hälsotillstånd

Varje kund ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att de utan risk kan delta i aktiviteterna på Tallkrogens Yoga (Yogavillan AB).

3. Avtalstid och uppsägning

Tallkrogens Yoga (Yogavillan AB) erbjuder löpande medlemskap med en månads uppsägningstid. Kunden väljer själv halv- eller helår. För kunder som ej önskar löpande medlemsskap erbjuder vi klippkort samt att betala per gång (debiteras i förskott).
Klippkorten är giltiga i 12mån, räknat från köptillfället.

Helårs-medlemskap, betalning per månad
Medlemskapet kostar 900 kr/mån (debiteras månadsvis i förskott) och har en uppsägningstid på 1 mån. Medlemskapet går under denna period ej att frysa. Medlemskapet fortlöper tills kunden själv väljer att säga upp det.

Helårs-medlemskap ger fri tillgång till samtliga drop-in-klasser.

Helårs-medlemskap, betalning total summa
Medlemskapet kostar 9.000kr (debiteras i förskott) och gäller i 12 mån. Kortet går under denna period ej att frysa. Därefter sägs medlemskapet upp automatiskt och kunden behöver själv förnya sitt medlemskap. Helårs-medlemskap ger fri tillgång till samtliga drop-in-klasser.

Halvårs-medlemskap, betalning per månad

Medlemskapet kostar 1.200kr/mån (debiteras i förskott) och har uppsägningstid på 1 mån. Kortet går under denna period ej att frysa. Halvårs-medlemskap ger fri tillgång till samtliga drop-in-klasser.

Halvårs-medlemskap, betalning total summa

Medlemskapet kostar 6.000kr (debiteras i förskott) och gäller i 6 mån. Kortet går under denna period ej att frysa. Därefter sägs medlemskapet upp automatiskt och kunden behöver själv förnya sitt medlemskap. Halvårs-medlemskap ger fri tillgång till samtliga drop-in-klasser.

Klippkort x10 – Klippkort x20

Ingen bindningstid. Debiteras i förskott: 1.600kr för 10ggr, 2.650kr för 20ggr. Korten gäller under 12mån från och med köptillfället. Kunden väljer/bokar själv pass att spendera sina klipp på.

Avbokning
Avbokning av träningstillfälle sker senast 20 minuter innan start. Annars debiteras 55kr.

Personlig träning (PT)
Vid köp av Personlig träning betalar du för ett eller flera PT-pass samtidigt. Hela summan debiteras direkt och du utnyttjar dina PT träningar när du vill genom att boka PT träningen med din lärare.

4. Avstängning vid utebliven betalning:

Om betalning ej sker enligt avtalade betalningsvillkor kommer medlemmen att stängas av från träning tills betalning sker.

5. Prisändringar

Bolaget äger rätt att justera priser per debiteringstillfälle.

6. Betalning vid månadsvis betalning

Betalning av månadsavgifter sker via konto/kreditkort och löpande i förskott, vid månadsdebitering är förfallodagen den dag avtalet tecknandes varje månad.
Undantaget om den dagen infaller på en helgdag då betalning kommer att belasta kortet närmaste bankdag innan förfallodagen.
Om medel saknas på Medlemmens konto/kreditkort dagen för överföring/debitering, skickar Bolaget en påminnelsefaktura för betalning på förfallen månadsavgift. Betalas ej påminnelsefakturan inom den angivna betalningsfristen så skickar Bolaget skulden till inkasso. Bolaget har rätt att debitera Medlemmen faktureringsavgift och påminnelseavgift. Medlemmen har uppfyllt sin betalningsskyldighet när i påminnelsefakturan angivet belopp har kommit in på Bolagets konto. Om Bolaget inte erhåller betalning senast på förfallodagen för påminnelsefakturan så har Bolaget rätt att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen och, i förekommande fall, kostnader för inkasso.

7. Upphörande av medlemskap vid särskilda omständigheter

Innehavare av års- och halvårmedlemskap har bindningstid om ett år respektive 6mån. Medlemskapet går under denna period heller ej att frysa.

8. Ändring av kundens personuppgifter

Kunden skall omgående underrätta Tallkrogens Yoga (Yogavillan AB) om ändring av personfakta som namn, adress, telefonnummer eller e-mailadress.
Tallkrogens Yoga (Yogavillan AB) ansvarar inte för de fall där eventuell betalningspåminnelse eller information inte når kunden på den av kunden aktuella angivna adressen.

9. Ansvar för kundens ägodelar och olycksfall

Yogavillan ansvarar inte för förluster på grund av stöld, inbrott eller av annan anledning för skador på kundens eller andra besökares tillhörigheter.
Tallkrogens Yoga (Yogavillan AB)  ansvarar inte för personskador som förorsakats kund på grund av olycksfall eller till följd av annan besökares agerande eller brist därpå.

10. Praktiska ändringar

Tallkrogens Yoga (Yogavillan AB) förbehåller sig rätten att ändra scheman och antal pass/vecka. Säsongsmässiga förändringar av öppettider/schema annonseras via Tallkrogens Yoga hemsidan samt sociala medier.

11. Kundregister i databas

Alla kunder registreras i en databas. Genom godkännande av detta avtal godkänner kunden den registreringen. Tallkrogens Yoga (Yogavillan AB) behandlar uppgifter om kunden för att kunna tillhandahålla och administrera kundsystem som kunden har samtyckt till. Kundens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.

12. Medgivande

Genom att jag, som undertecknande kund, godkänner villkoren medger jag att uttag får göras från angivet konto/kort på begäran av betalningsmottagaren Yogavillan  AB för överföring till denne.

13. Annan betalare

Om annan person eller företag som i avtalet påtagit sig betalningsansvar för kunden avbryter betalningarna är kunden solidariskt betalningsansvarig.